ZUO Katowice
Katowice
0
Treść podstrony

Usługi

Nasze usługi

Opublikowano: 14.06.2023

KAŻDY DOSTAWCA PRZED DOSTARCZENIEM ODPADÓW DO ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. ZOBOWIĄZANY JEST DO WYGENEROWANIA KARTY BDO CZYLI KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW W ELEKTRONICZNEJ BAZIE DANYCH O PRODUKTACH I OPAKOWANIACH ORAZ O GOSPODARCE ODPADAMI.

Procedura przyjmowania leków

SCHEMAT POSTĘPOWANIA

  1. Produkty lecznicze zabezpieczone wraz z protokołem przekazania produktu leczniczego podpisanego przez Inspektora farmaceutycznego, zawierającym także podpis osoby odpowiedzialnej mogą być dostarczone do Zakładu Utylizacji Odpadów przez podmiot lub przedsiębiorcę w każdą trzecią środę miesiąca w godzinach 9.00 - 11.00.
  2. Opakowanie zabezpieczone i podpisane przyjmuje osoba upoważniona: sprawdzając zabezpieczenia i pieczęcie, potwierdzając odbiór podpisem na protokole przekazania. Jeden z egzemplarzy protokołu zostaje archiwizowany w Zakładzie Utylizacji Odpadów, drugi zatrzymuje osoba reprezentująca podmiot lub przedsiębiorcę, trzeci natomiast, podmiot lub przedsiębiorca przekazuje Śląskiemu Wojewódzkiemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu w Katowicach, ul. Raciborska 15.
  3. Następnie osoba upoważniona waży opakowanie zabezpieczone i niezwłocznie przekazuje do unieszkodliwia , jako część kolejnego załadunku linii utylizacji.
  4. Z przeprowadzonego unieszkodliwienia osoba reprezentująca podmiot lub przedsiębiorcę sporządza protokół w trzech jednobrzmiących egzemplarzach zgodnie z §4 ust.7 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1
  5. Protokół z unieszkodliwiania podpisują: a) osoba upoważniona przez Dyrektora Zakładu Utylizacji b) osoba odpowiedzialna lub przedstawiciel reprezentujący podmiot bądź przedsiębiorcę oddającego do unieszkodliwiania produkty lecznicze.
  6. Dla usług unieszkodliwiania produktów leczniczych, narkotyków, środków odurzających oraz innych materiałów wymagających komisyjnego zniszczenia obowiązują następujące ceny:
    • przyjmowanie i unieszkodliwianie leków do 3 kg - opłatę ryczałtową w wysokości 125,00 zł + VAT, a za każdy kilogram powyżej wagi objętej ryczałtem - opłatę w wysokości 37,04 zł + VAT;
    • przyjmowanie i unieszkodliwianie narkotyków, środków odurzających oraz pozostałych materiałów przeznaczonych do komisyjnego zniszczenia do 3kg  - opłatę ryczałtową w wysokości 148,15 zł + VAT, a za każdy kilogram powyżej wagi objętej ryczałtem – opłatę w wysokości 37,04 zł + VAT.

Wyżej wymienione stawki cenowe obowiązują dla każdego osobno wystawionego protokołu odbioru odpadów.

Kontakt

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o.
ul. Hutnicza 8, 40-241 Katowice
tel.: 32 255 44 99
e-mail: zuo@zuo.com.pl
NIP : 954-281-08-52
KRS : 0000825316
Numer BDO : 000272713